Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Harry Jansen is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via praktijkharryjansen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

 

Praktijkharryjansen.nl is een website van Praktijk Harry Jansen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Praktijkharryjansen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Praktijkharryjansen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Praktijkharryjansen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Praktijkharryjansen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Praktijkharryjansen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Praktijkharryjansen.nl verkregen is. Praktijkharryjansen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Praktijkharryjansen.nl verkregen informatie. De informatie op Praktijkharryjansen.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.